English | Thai
 
   
Notice to the Annual General Meeting of Shareholders (Letter, Attachement)
Annual Report
News
 
- Press Release
- Information Disclosure to SET
Financial Statements
Contact investor Relations
   
 
• Notice to the Annual General Meeting of Shareholders (Letter, Attachement)
List of Items Download
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 102 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 97 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2550  และงบการเงินประจำปี 2550  1,172 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารประกอบการพิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 118 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข) และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 171 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 99 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 123 kb
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 108 kb
 

Copyright © 2005 Goldfine Manufacturers Public Co.,Ltd. All rights reserved.
Best view 800*600 pixel, IE Browser.